Privacy wet/MOA/Algemene voorwaarde

Privacy wet:

Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. De wet is op 1 september 2001 in werking getreden. De Wbp geeft de burger meer rechten. De burger heeft het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Hij mag zijn gegevens inzien en corrigeren en kan in veel gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer plichten. Een organisatie mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is, of als de betrokken burger daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Ook moeten zij in veel gevallen de burger laten weten wat zij met zijn gegevens (gaan) doen. De Wbp is niet van toepassing op gegevensverwerking voor persoonlijk of huiselijk gebruik.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Naast versterking van de bestaande rechten krijgen mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten.

Recht op vergetelheid Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.

Recht op dataportabiliteit Ook hebben mensen straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

Allround Select heeft een Secure Socket Layer (Future Forward) om de rechten van respondenten te waarborgen. Daarnaast houden zij ook toezicht op de naleving van wetten.

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet er, op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG, als onafhankelijke instantie op toe, dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van burgers ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Aangesloten bij het MOA:

De MOA heeft als doel de kwaliteit van markt-, opinie- en beleidsonderzoek, zowel nationaal als internationaal, in de breedste zin van het woord te bevorderen, ontwikkelen en te stimuleren. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van markt-, opinie- en beleidsonderzoek. De MOA streeft naar een ledenbestand van gekwalificeerde onderzoekers die werkzaam zijn binnen bedrijfsleven, overheid en bureaus. Kennis maken en kennis delen staat centraal in deze missie

Algemene voorwaarden:

Met het invoeren van uw persoonlijke gegevens gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze beveiligde database. Allround select respecteert uw privacy en zal ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. Wij geven uw contactgegevens niet aan derden door tenzij dit voor het onderzoek nodig is. Daartoe vragen wij altijd nadrukkelijk om uw toestemming. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens altijd worden verwijderd. Allround Select benadert u uitsluitend voor deelname aan (markt)onderzoeken voor welke wij de selectie van respondenten op ons nemen. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens, wat betekent dat wij uw gegevens nooit zullen doorsturen of doorverkopen aan derden. Ons bestand staat geregistreerd bij het college wet persoonsbescherming onder nummer FG004816. Allround Select is lid van de Marktonderzoek Associatie (MOA) en houdt zich aan de gedragscode van de MOA en de ESOMAR.

Tijdens onderzoeken worden er soms video-opnames gemaakt. Deze worden alleen intern gebruikt, zodat de onderzoekers bijvoorbeeld nog een keer terug kunnen kijken. Als het project afgerond is, worden deze beelden vernietigd.

U doet altijd anoniem mee. In rapportages zult u dus nooit, zonder dat er uitdrukkelijke toestemming aan u is gevraagd, genoemd worden met naam en toenaam. Om uw privacy optimaal te beschermen raden wij aan in het gesprek nooit uw achternaam te vermelden.

Tijdens onderzoeken wordt vaak gevoelige (nieuwe) informatie vrijgegeven van onze klanten over bijvoorbeeld nieuwe producten of diensten. De informatie die tijdens het onderzoek wordt vrijgegeven is vertrouwelijk en dient daarom niet te worden herhaald buiten het onderzoek. Dat houdt ook in dat u geen audio-, video- of foto opnames mag maken tijdens het onderzoek. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om uw mobiele telefoon of andere opnameapparatuur uit te zetten tijdens het onderzoek.

Daarnaast is het voor sommige klanten van belang dat zij geen respondenten in de groep hebben die werken in de volgende branches: marktonderzoek, marketing en/of journalistiek. Vanwege hun werk kunnen respondenten uit deze branches bevooroordeeld zijn over bepaalde producten en diensten. Het is daarom van belang dat u als respondent altijd aangeeft of u, of iemand in uw directe omgeving werkzaam is in een van deze branches.

Het is van belang dat de onderzoekers op tijd kunnen beginnen met het gesprek. Zorg er daarom voor dat u ongeveer 10 minuten van tevoren aanwezig bent. Wanneer u te laat aanwezig bent bestaat de kans dat het onderzoek al begonnen is, waardoor u de deelname en vergoeding misloopt. Houd voor uzelf altijd rekening met ongeveer 10 minuten uitloop. Indien er ruimte is voor een rook- of eetpauze, zal de onderzoeker dit aangeven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als respondent werkt u mee aan marktonderzoeken. Wij werven respondenten voor (markt)onderzoeken van bedrijven en organisaties die willen weten wat een consument bezig houdt. We doen dat telefonisch en in één-op-één- of groepsgesprekken met respondenten. Daarbij, bij het benaderen van potentiële respondenten, en bij je bezoek aan onze website verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om de volgende persoonsgegevens:

• Uw naam • Uw geboortedatum • Uw adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres • Uw geslacht • foto's en video's van (markt)onderzoeken waar u aan deelneemt • antwoorden op vragen uit (markt)onderzoeken waar u aan deelneemt • gegevens over interesses, voorkeuren producten, diensten • financiële gegevens in verband met het uitbetalen van vergoedingen voor deelname aan onderzoeken • inloggegevens en wachtwoord

Voor zover voor deze verwerkingen uw uitdrukkelijke toestemming is vereist zullen wij u die vooraf vragen (bijvoorbeeld in het geval van verwerking van gegevens betreffende uw gezondheid) en die gegevens pas dan verwerken. U kunt die toestemming altijd weer intrekken. Dat doet u door in te loggen via uw persoonlijke pagina. In uw persoonlijke profiel kunt u een verzoek tot uitschrijven doen.

Soms heeft een klant een of meerdere van de bovenstaande gegevens nodig. Dit kan bijvoorbeeld bij een in-home gesprek uw adres zijn of bij een online community uw e-mailadres. Wij vragen hiervoor nadrukkelijk uw toestemming en de klant zal enkel dit gegeven gebruiken voor het aangegeven doel. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

• Om u te benaderen om deel te nemen aan (markt)onderzoeken • Om te zorgen dat u kunt deelnemen aan (markt)onderzoeken • Om u toegang te verlenen tot onze website en app, al dan niet op basis van uw registratie als gebruiker • Om uw eventuele vergoeding voor deelname aan marktonderzoeken te kunnen uitbetalen • Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Vergoeding

De vergoeding wordt soms na afloop van het onderzoek contant overhandigd maar veelal bancair overgemaakt. Indien de vergoeding wordt overgemaakt, zal dit binnen 2 weken op uw rekening staan na bevestiging van uw deelname door de klant. Let op, dit geldt vanaf het moment dat het onderzoek is afgelopen. De vergoeding is inclusief eventueel gemaakte parkeer- en of reiskosten, tenzij anders vermeld. Wij behouden het recht de vergoeding in te houden als onze klant doorgeeft dat u niet aan de doorgegeven informatie voldoet die u eerder via de vragenlijst en telefoon heeft doorgegeven.

.

Allround select
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.